top of page

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo dõi chính xác dữ liệu tài chính là rất quan trọng để vận hành các hoạt động hàng ngày

Các nhà đầu tư và người cho vay thường yêu cầu báo cáo tài chính từ các doanh nghiệp nhỏ. Cho dù bạn cần tổng hợp hay đánh giá, chúng tôi có thể giúp bạn. Ngoài ra, các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với chi phí hợp lý.

Theo dõi chính xác dữ liệu tài chính là rất quan trọng để điều hành các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp nhỏ của bạn và cần thiết nếu bạn đang tìm kiếm nguồn vốn để phát triển doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, việc theo dõi tài chính của bạn có thể giúp đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của bạn được định giá đúng, xác định tỷ suất lợi nhuận của bạn là bao nhiêu, xác định dòng tiền của bạn và giúp việc nộp thuế dễ dàng hơn.

Ba báo cáo tài chính cơ bản rất quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ của bạn:

  1. Bảng cân đối kế toán. Tuyên bố này cung cấp một bức tranh tài chính tổng thể về doanh nghiệp nhỏ của bạn. Như một phương trình, có vẻ như nợ phải trả + vốn chủ sở hữu = tài sản. Hai vế của phương trình phải cân bằng. Có hai loại tài sản: hiện tại và cố định. Tài sản hiện tại bao gồm tiền mặt hoặc các khoản nắm giữ khác có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Chúng có thể bao gồm hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản phải thu. Máy móc, thiết bị, đất đai, tòa nhà, đồ nội thất và những thứ thiết yếu khác mà bạn không định bán được coi là tài sản cố định. Các khoản nợ phải trả có thể được chia thành các khoản nợ hiện tại hoặc nợ ngắn hạn, chẳng hạn như các khoản phải trả và thuế, và nợ dài hạn như các khoản vay ngân hàng hoặc giấy nợ phải trả cho các cổ đông.

  2. Báo cáo thu nhập. Còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, còn được gọi là báo cáo thu nhập, cho phép bạn dự đoán doanh thu và chi phí và thường bao gồm khoảng thời gian từ vài tháng đến một năm.

  3. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Tuyên bố này nhấn mạnh số tiền đang vào (dòng tiền vào) và số tiền chảy ra (dòng tiền ra) doanh nghiệp của bạn. Dòng tiền vào bao gồm tiền bán hàng, các khoản phải thu, các khoản cho vay và các khoản đầu tư khác. Thiết bị đã mua, chi phí đã thanh toán, hàng tồn kho và các khoản thanh toán khác được coi là dòng tiền ra.

Tại sao thuê ngoài dịch vụ báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính là rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức. Báo cáo tài chính liên quan đến việc thu thập, phân tích, tóm tắt và trình bày tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Gia công dịch vụ báo cáo tài chính cho một chuyên gia có thể mang lại cho tổ chức của bạn quyền truy cập vào các lợi ích sau –

  • Tiết kiệm thời gian phân tích và lập báo cáo tài chính

  • Tránh chi tiền cho phần mềm báo cáo tài chính tốn kém

  • Cải thiện và ra quyết định hiệu quả

  • Phân tích dữ liệu chính xác và không có lỗi

Nhận tư vấn miễn phí!

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page